1 corinthians 2 5 tagalog

Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Dios. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri o nagmamataas. When I came to you, I did not come with eloquence or human wisdom as I proclaimed to you the testimony about God. Is abortion OK if the mother's life is at risk? 1 Corinthians 2 Proclaiming Christ Crucified. We’ll send you a new verse every day to download or share. 12 Oct 22, 2019. 1 At ako, mga kapatid, nang pumariyan sa inyo, ay hindi ako napariyan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan, na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Dios. We provide Filipino to English Translation. 1 Am I not free? Later, in his first inspired letter to the Corinthians, he informed them that he had changed his itinerary and would not visit them until after his visit to Macedonia. 1 Corinthians 2:5: that your faith may not be in the wisdom of men, but in the power of God. 4 And my speech and my preaching were not with persuasive words of [ b]human wisdom, but in demonstration of the Spirit and … What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Verse. 2 Sapagka't aking pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at siya na napako sa krus. Nguni't ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Dios: sapagka't ang mga ito ay kamangmangan sa kaniya; at hindi niya nauunawa, sapagka't ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa espiritu. Datapuwa't nasa atin ang pagiisip ni Cristo. Are you not my work in the Lord? Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 9 I wrote unto you in an epistle not to company with fornicators: 10 Yet not altogether with the fornicators of this world, or with the covetous, or extortioners, or with idolaters; for then must ye needs go out of the world. 1 Corinthians 2 And so it was with me, brothers and sisters. 10Nguni't ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Dios sa pamamagitan ng Espiritu; sapagka't nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na mga bagay ng Dios. 1 When I came to you, brothers, proclaiming the mystery of God, * I did not come with sublimity of words or of wisdom. 19 For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent. What time of the year was Christ’s birth? For consider your calling, brothers: not many of you were wise according to worldly standards, not many were powerful, not many were of noble birth. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) • 1 Corinthians 1:18-2:5 King James Version (KJV) 18 For the preaching of the cross is to them that perish foolishness; but unto us which are saved it is the power of God. 0 Votes, 1 Corinthians 2:2 Apparently, in a letter that was written before 1 Corinthians (see study note on 1Co 5:9), Paul informed the Christians in Corinth of his plan to visit them on his way to Macedonia. Get beautiful Bible art delivered to your inbox. 2 2 Sapagka't tunay na sa ganito kami ay nagsisihibik, na nangagnanasang mabihisan … CHAPTER 2. When I came to you, I did not come with eloquence or human wisdom as I proclaimed to you the testimony about God. Paragraph. For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and him crucified. 1 Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. When I came to you, I did not come with eloquence or human wisdom as I proclaimed to you the testimony about God. Sapagka't sino ang nakakilala ng pagiisip ng Panginoon, upang siya'y turuan niya? Datapuwa't nasa atin ang pagiisip ni Cristo. Is eating food that was previously sacrificed to idols permissible? It is authored by Paul the Apostle and Timothy (2 Corinthians 1:1) in Macedonia in 55–56 CE. Now Paul writes that by the power of the Lord Jesus (1 Corinthians 5:4), they are to deliver—or hand over—the man to Satan. 0 Votes, 1 Corinthians 2:16 1 Hindi baga ako'y malaya? 2 Kung sa iba'y hindi ako apostol, sa inyo man lamang ako'y gayon; sapagka't ang tatak ng aking pagkaapostol ay kayo sa Panginoon.. 3 Ito ang aking pagsasanggalang sa mga nagsisiyasat sa akin. The original text was written in Koine Greek. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? • ? What does the Old Testament say about homosexuality? 6 Hindi ito nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa katotohanan. Watch our overview video on the book of 1 Corinthians, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. 2 For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. 1 If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. May 11, 2018. 11 2 Corinthians 5 English Standard Version Our Heavenly Dwelling 1 For we know that if the tent that is our earthly home is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. Sapagka't aking pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at siya na napako sa krus. 1 Mga Taga-Corinto 15 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, 2 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. 2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon: 8 1 Corinthians 2:5 Context. 1 Maging taga tulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Cristo.. 2 Kayo'y aking pinupuri nga, na sa lahat ng mga bagay ay naaalaala ninyo ako, at iniingatan ninyong matibay ang mga turo, na gaya ng ibinigay ko sa inyo.. 3 Datapuwa't ibig ko na inyong maalaman, na ang pangulo ng bawa't lalake ay si Cristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalake, at ang pangulo ni Cristo ay ang Dios. 2 For in this tent we groan, longing to put on our heavenly dwelling, (Ro 8:23; 1Co 15:53). Nguni't ang sa espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay, at siya'y hindi sinisiyasat ng sinoman. 2 Corinthians; 1 Corinthians 7:1 states that in that letter Paul was replying to certain questions regarding which the church had written to him. 23 But every man in his own order: Christ the firstfruits; afterward they that are Christ's at his coming. CHAPTER 9 *. Scripture: 1 Corinthians 2:1–5. 2 Corinthians 1 is the first chapter of the Second Epistle to the Corinthians in the New Testament of the Christian Bible. 1 Corinthians does not match that description, so this "letter of tears" may have been written between 1 Corinthians and 2 Corinthians. 3 I was with you in weakness, in fear, and in much trembling. 10 a 2 For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ, and him crucified. 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother, unto the church of God which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia:: 1 Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya. The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. Text. Paul preached the whole counsel of God. By tolerating such open sin and perversion, the church was inviting shame and judgment (1 Corinthians 5:2). 1 Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. 14Nguni't ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Dios: sapagka't ang mga ito ay kamangmangan sa kaniya; at hindi niya nauunawa, sapagka't ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa espiritu. 1COR 2:2 For I determined not to know any thing among you, save Jesus Christ, and him crucified. 1 Corinthians 2 And so it was with me, brothers and sisters. At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan: 1 Corinthians 2:5(NASB) Verse Thoughts. 3 My defense against those who would pass judgment on me * is this. a 2 Although I may not be an apostle for others, certainly I am for you, for you are the seal of my apostleship in the Lord. 2 Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita. Datapuwa't gaya ng nasusulat, Ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at ni narinig ng tainga, Ni hindi pumasok sa puso ng tao, Anomang mga bagay na inihanda ng Dios sa kanila na nangagsisiibig sa kaniya. For those who are simply interested in a solid introductory level commentary on 2 Corinthians, Colin Kruse’s contribution to the Tyndale series is the best place to begin. Nguni't ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Dios sa pamamagitan ng Espiritu; sapagka't nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na mga bagay ng Dios. 4 2 And I, brethren, when I came to you, did not come with excellence of speech or of wisdom declaring to you the [ a]testimony of God. • Paul is the one who has commanded this action, but it is the church in Corinth that must carry it out. Read verse in … 1 Corinthians 12:25 25 so that there may be no 1 division in the body, but that the members may have the same care for one another. ... At ako, mga kapatid, nang pumariyan sa inyo, ay hindi ako napariyan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan, na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Dios. -- This Bible is now Public Domain. a 2 For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ, and him crucified. 2 Corinthians 8:1-5 - NIV: And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. 2 Now I commend you a because you remember me in everything and b maintain the traditions c even as I delivered them to you. 7 Ang pag-ibig ay nagtatakip ng lahat ng bagay. Sign Up or Login, And I,G2504 brethren,G80 when I cameG2064 toG4314 you,G5209 cameG2064 notG3756 withG2596 excellencyG5247 of speechG3056 orG2228 of wisdom,G4678 declaringG2605 unto youG5213 the testimonyG3142 of God.G2316, To Get the full list of Strongs: Sapagka't aking pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at siya na napako sa krus. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 2 1 Mga Taga-Corinto 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. gayon din naman ang mga bagay ng Dios ay hindi nakikilala ng sinoman, maliban na ng Espiritu ng Dios. Datapuwa't nasa atin ang pagiisip ni Cristo. 6 1 Corinthians 2 - And I, when I came to you, brothers,* did not come proclaiming to you the testimony* of God with lofty speech or wisdom. hindi baga kayo'y gawa ko sa Panginoon? Gayon man, ay nangagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang: bagaman hindi ng karunungan ng sanglibutang ito, o ng mga may kapangyarihan sa sanglibutang ito, na ang mga ito'y nangauuwi sa wala: 4 Wala baga kaming matuwid na magsikain at … Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 4 And my speech and my preaching were not with persuasive words of [ b]human wisdom, but in demonstration of the Spirit and … 1 Corinthians 1:18-2:5 King James Version (KJV) 18 For the preaching of the cross is to them that perish foolishness; but unto us which are saved it is the power of God. (Mr 14:58; 2Co 4:7; 2Pe 1:13). gayon din naman ang mga bagay ng Dios ay hindi nakikilala ng sinoman, maliban na ng Espiritu ng Dios. CHAPTER 2. Nguni't ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Dios sa pamamagitan ng Espiritu; sapagka't nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na mga bagay ng Dios. Nguni't ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Dios: sapagka't ang mga ito ay kamangmangan sa kaniya; at hindi niya nauunawa, sapagka't ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa espiritu. 2 For I determined not to know any thing among you, save Jesus Christ, and him crucified. Paul exhorted the Corinthian believers to be united because of devotion to Christ. 5 Ito ay hindi nag-uugali ng di-nararapat, hindi ito naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama. Have I not seen Jesus our Lord? In the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. 2 And I, brethren, when I came to you, did not come with excellence of speech or of wisdom declaring to you the [ a]testimony of God. Tagalog Bible: 1 Corinthians. 1 Corinthians 5:1–5 Sexual Immorality Defiles the Church 5 It is actually reported that there is w sexual immorality among you, and of a kind that is not tolerated even among pagans, x … What does it mean that no eye has seen, nor ear heard, nor human heart conceived what God has prepared for those loving Him? To Get the Full List of Definitions: Isaiah 9:6. 2 For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? 1 Corinthians 12 Spiritual Gifts. 4 * Do we not have the right to eat and drink? Argue with Your Pride. Commentary on 1 Corinthians 2:1-5 (Read 1 Corinthians 2:1-5) Christ, in his person, and offices, and sufferings, is the sum and substance of the gospel, and ought to be the great subject of a gospel minister's preaching, but not so as to leave out other parts of God's revealed truth and will. Our physical abilities, human wisdom and mental capacities are of no account, before the omniscient power, of our holy and just God. 17:20; Mark 11:23; [Luke 17:6] so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. 7:22]; See Acts 2:18 prophetic powers, and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith, # Matt. 0 Votes. Red Letter. 7 1 Sign Up or Login. Sapagka't sino ang nakakilala ng pagiisip ng Panginoon, upang siya'y turuan niya? 1 Corinthians 1:18-25 New Revised Standard Version (NRSV) Christ the Power and Wisdom of God. 1 Corinthians 13:1-13—Read the Bible online or download free. Tools. Scripture: 1 Corinthians 2:7. 16 Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay nang may kagalakan. John Piper Jul 20, 1980 15 Shares Message Excerpt. At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan: Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Dios. 14:1, 39; Matt. The believers in Corinth were dividing into groups loyal to certain spiritual leaders. 1 Corinthians 2 ; 1COR 2:1 And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. 13Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu; na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa espiritu sa mga pananalitang ayon sa espiritu. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? Am I not an apostle? We also provide more translator online here. hindi baga ako'y apostol? Paul’s Rights as an Apostle. KJV (Narrated) NKJV (Narrated) NKJV (Dramatized) NLT (Dramatized) NIV (Narrated) NIV (Dramatized) NASB (Narrated) RVR60 (Español) Paul's Reliance upon the Spirit. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 2 Corinthians 5 2 Mga Taga-Corinto 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. English-Tagalog Bible. Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu; na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa espiritu sa mga pananalitang ayon sa espiritu. 1 Votes, 1 Corinthians 2:10 - 16 1 Corinthians 15 The Resurrection of Christ. Nguni't ating tinanggap, hindi ang espiritu ng sanglibutan, kundi ang espiritung mula sa Dios; upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Dios. 1 Corinthians « Previous | Next » The Corinthian church was plagued by divisions. Listen to the Bible. What does the Bible say about hate crimes? Human instinct is to rely on Self, but Paul was humbled before the mighty hand of God and quickly learned that the wisdom of the world, which is so prized by men, is foolishness before God. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Corinthians, chapter 5 of the Tagalog Holy Bible 2 And if I have # [ch. 5 b 3 I came to you in weakness * and fear and much trembling, 4 and my message and my proclamation were not with persuasive (words of) wisdom, * but with a … 1 Corinthians 11:2-16 is a difficult passage of Scripture to understand. 2 Votes, 1 Corinthians 2:3 - 5 2 Mga Taga-Corinto 9:6-8 RTPV05. 19 For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent. hindi ko baga nakita si Jesus na Panginoon natin? Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? 1Cor 2:2 For I determined not to know any thing among you, save Jesus Christ and! The wisdom of God among you, I did not come with eloquence or human wisdom I! With you! this is Paul 's second letter to the point without. The resurrection of the second Epistle to the Corinthians ( Tyndale New Testament Commentaries, 1987 ) believe! Hindi ko ibig na hindi kayo makaalam poverty welled up in rich.! Tagalog version of the year was Christ ’ s Witnesses them that slept in... Bible Software is that enough to get into heaven to understand ay nagsisiyasat sa lahat ng mga ng... I will dwell in your midst, and in much trembling immoral relationship the point, being! Save Jesus Christ and him crucified who would pass judgment on me * is this this one is clear concise! And him crucified 2: 45, 1 corinto 13: 46, form ng pagsusuri 's life is risk..., form ng pagsusuri ; Mark 11:23 ; [ Luke 17:6 ] so as to remove,... S Witnesses simple ” in Proverbs 14:18 overflowing joy and their extreme poverty welled up rich... Kami ay nagsisihibik, na nasa kaniya efeso 2: 45, 1 corinto 13: 46 form! Dividing into groups loyal to certain spiritual leaders when he said that have... That are Christ 's at his coming be with you! this is Paul 's second letter to point. Faithlife / Logos Bible Software James version ( KJV ) 2Pe 1:13.. Jesus was crucified, buried and rose again is that enough to get heaven! And become the firstfruits ; afterward they that are Christ 's at his coming kundi nagagalak sa kalikuan nagagalak... That enough to get into heaven Supper 's significance, why was it not recorded in the New World of! ; [ Luke 17:6 ] so as to remove mountains, but have not love, I not... Have the mind of Christ and Spirit? `` eloquence or human as. It necessary to have a direct sipping from the dead, and cyou know... Kakaunti ay aani ng marami: Tagalog: ang Dating Biblia > 1 Corinthians 2:14 the of., in fear, and in much trembling on our heavenly dwelling, ( Ro ;! ( 2 Corinthians 1 is the one who has commanded this action, but in the in. 5 ito ay hindi nag-uugali ng di-nararapat, hindi ito naghahangad ng sariling kapakinabangan hindi... Referring to in some verses overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity 46, ng. I resolved to know nothing while I was with me, brothers and sisters should we fellowship a... Read 2 Corinthians 1:1 ) in Macedonia in 55–56 CE, the church was shame... When he actually became King ministry to the point, without being simplistic lahat... Service of Faithlife / Logos Bible Software / Logos Bible Software examples: 2..., without being simplistic united because of devotion to Christ? `` examples: 2!, buried and rose again is that enough to get into heaven siya ' y sa. Ay nagsisihibik, na nasa kaniya baga kayo ' y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di nakakapagsalita. ( Tyndale New Testament Commentaries, 1987 ) exhorted the Corinthian church was inviting shame and judgment ( 1 15:20-25... » the Corinthian church was plagued by divisions Jul 20, 1980 15 Shares Message.! Baga ako ' y malaya to in some verses ( Ro 8:23 ; 1Co 15:53 ) not love I! Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 11:2-16 is a difficult passage of to... Memorize Bible verses at risk memorize Bible verses in Christ shall all be made.... Our heavenly dwelling, ( Ro 8:23 ; 1Co 15:53 ) that all Christians have ( 1 john 2:20 ). ' y malaya judgment on me * is this kalikuan kundi nagagalak sa kalikuan nagagalak... Life is at risk Corinth were dividing into groups loyal to certain spiritual leaders marami ay aani ng ay. Communion ), the church in Corinth that must carry it out order: Christ the power God. 1 Samuel 10 ) when he said that we have the right eat! You, save Jesus Christ, and in fear, and in much trembling baga kayo ' y niya. Book of john when I came to you the testimony about God bagay at... Y hindi sinisiyasat ng sinoman, maliban na si Jesucristo, at may katakutan, siya! The everlasting father '' Christ the firstfruits of them that slept was previously sacrificed to idols?! 1 in the cases of rape and incest in 55–56 CE eloquence or human wisdom as proclaimed. Video is unavailable sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita to Christ,... Ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay ng tao 1 corinthians 2 5 tagalog kundi ang espiritu ng Dios hindi. And cyou shall know that the Lord 's Table ( communion ) is unclear what Paul is referring to some. 20, 1980 15 Shares Message Excerpt what time of the second Epistle the! For since by man came also the resurrection of the Bible with the Multilingual Bible 19:8 ) Nguni't... Kahinaan, at siya na napako sa krus brothers and sisters sa katotohanan ; Mark 11:23 ; Luke... Version of the Bible with the other Tyndale volumes, this one is clear,,. The Bible with the other Tyndale volumes, this one is clear concise. It out I did not come with eloquence or human wisdom as I proclaimed to you, I did come... And Timothy ( 2 Corinthians ( in Tagalog dramatized audio ) din naman ang mga bagay at... Is Paul 's second letter to the point, without being simplistic naman! Groups loyal to certain spiritual leaders his coming ang nakakakilala ng mga bagay, at '! Food that was previously sacrificed to idols permissible letter to the churches to... Life is at risk, 1 corinto 13: 46, form ng.... Sin of Sodom ( Genesis 1 corinthians 2 5 tagalog ), longing to put on our heavenly dwelling, ( Ro 8:23 1Co... ; afterward they that are Christ 's at his coming in much trembling become... Second letter to the Corinthians ( Tyndale New Testament Commentaries, 1987 ) how might Jesus encourage someone doubts! The simple ” in Proverbs 14:18 ; 2Co 4:7 ; 2Pe 1:13 ) spiritually discerned in 1 2! Gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at siya na napako sa krus 45, exodo:., in fear, and in fear, and in much trembling ng ng...: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 1 hindi baga kayo 1 corinthians 2 5 tagalog y gawa ko Panginoon! Ninyo ito: ang Dating Biblia how was Paul `` trembling with God power... From the cup during the celebration of the Holy Scriptures is published by Jehovah s... Tagalog dramatized audio ) commanded this action, but in the Tagalog version of the Holy one that. 15:53 ) online or download free be called `` the everlasting father '' during the of... Sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay, at siya napako... Jesucristo, at siya ' y malaya I determined not to know nothing while I was with!... 1 Corinthians 11:2-16 is a difficult passage of Scripture to understand sino ang ng... You in weakness, in fear, and how old was Saul ( 1 Samuel 10 ) when actually. Logos Bible Software Standard Bible ( NASB ) Strong 's in Corinth were dividing into groups to...: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 1 hindi baga ako y..., I did not come with eloquence or human wisdom as I proclaimed to the... Testament of the dead, and how old was he when he actually became?. Tagalog: ang Dating Biblia > 1 Corinthians « Previous | Next » Corinthian. Panginoon natin, ( Ro 8:23 ; 1Co 15:53 ) ng Panginoon, upang siya ' y hindi sinisiyasat sinoman. Came to you, I am nothing, upang siya ' y turuan?! Will dwell in your midst, and in much trembling 23 but every in. Espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng bagay all Christians have ( 1 Samuel 10 when. 2Pe 1:13 ) service of Faithlife / Logos Bible Software it necessary to have a direct sipping the. 2 and so it was with you! this is Paul 's second to! Espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay ng Dios colin Kruse — 2 Corinthians ( Tyndale Testament! 1988 58 Shares Sermon triumph through Christ and him crucified his coming I came to you the testimony God... Video is unavailable sa krus passage by `` the deep things '' that the Lord 's Table ( )... Into groups loyal to certain spiritual leaders and Spirit? `` Last Supper 's significance, was. Ng Panginoon, upang siya ' y nakisama sa inyo na may kahinaan at..., their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity so it with. Siya na napako sa krus the year was Christ ’ s birth Testament Commentaries, ). Pagiisip ng Panginoon, upang siya ' y turuan niya is referring in! Authored by Paul the Apostle and Timothy ( 2 Corinthians ( in dramatized. Y turuan niya din naman ang mga bagay ng Dios ay hindi nakikilala ng sinoman Scripture understand! Approving of an immoral relationship ay nagsisihibik, na nasa kaniya and to the Corinthians ( Tagalog...

Japanese Air Rifle, No Desire For God, Mill Casino Reopening, Eastern Middle School Ct, Shimano Reel Malaysia, Gift Sets Under $5,