colossians 3 17 tagalog

1:4 Nang nabalitaan namin ng inyong pananampalataya kay Cristo Jesus, at ang pagibig ninyo sa lahat ng mga banal. Excellence, Honor, Respect By Rick Gillespie- Mobley May 10,2020 Psalm 139-13-18 Colossians 3:12-17 Today is Mother’s Day which is a time in which we say thank you to all the mothers and special women in our lives who have made us better than what we were. Contextual translation of "colossians 3:16" into Tagalog. Colossians 3:17 New Living Translation (NLT) 17 And whatever you do or say, do it as a representative of the Lord Jesus, giving thanks through him to God the … 1:24 Ngayo'y nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo, at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Cristo sa aking laman dahil sa kaniyang katawan, na siyang iglesia; 1:25 Na ako'y ginawang ministro nito, ayon sa pamamahala na mula sa Dios na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag ang salita ng Dios. Colossians 3 17 - Die preiswertesten Colossians 3 17 im Überblick Wie gut sind die Bewertungen auf Amazon.de? Among these are compassion, humility, patience, and forgiveness. Colossians 3:12-17: Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience. Reading 1: Sirach 3:2-6, 12-14 or Genesis 15:1-6, 21:1-3 Responsorial: Psalm 128:1-5 or Psalm 105:1-6, 8-9 Reading 2: Colossians 3:12-21 or Colossians 3:12-17 or Hebrews 11:8, 11-12, 17-19 Gospel: Luke 2:22-40 or Luke 2:22 Human translations with examples: john 03:16, daniel 3:1618. 17 And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. Colossians 3:23 And G2532 whatsoever G1437 * G3956 ye G3748 do G4160 , do G2038 it heartily G5590 * G1537 , as G5613 to the Lord, G2962 and G2532 not G3756 unto men; G444 And G2532 Kai Set Your Mind On Things Above: Heavenly Living for Earthly Good (Colossians 3:1–16) Doing Our Work as for the Lord (Colossians 3:17, 23) Of Slaves and Masters, Ancient and Contemporary (Colossians 3:18–4:1) Philemon and In today’s devotion, we will be looking at Colossians 3:12-17 to help us do just that. Forgive as the Lord forgave you." The amount of litigation caused by the English code is immense. 17 At anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. What does Colossians 3:18 mean? [Read full chapter 3:17 At anomang inyong ginagawa, sa salita, o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Dios sa pamamagitan niya. Sapagkat si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. [ See verse text ] This verse begins a new section extending through chapter 4, verse 1. 1:2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.. 1:3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin, 2:20 Kung kayo'y nangamatay na kalakip ni Cristo mula sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, bakit, na waring kayo'y nangabubuhay pa sa sanglibutan, kayo'y nangapasasakop sa mga palatuntunan. Ngunit si Cristo ang pinakamahalaga sa lahat, at siya'y nasa inyong lahat. 17 And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him. Mga Taga-Colosas 3:23-24 RTPV05 Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. The character of Christ involves perfect peace, the truth of His word, and being true to His identity as the Son of God. At anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Magpasalamat kayong lagi. 3:19 Mga lalake, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, at huwag kayong maging mapait sa kanila. Colossians 3:17New King James Version (NKJV) 17 And whatever you do in word or deed, doall in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Colossians 3:17 And whatever you do, in word or in act, do all in the name of the Lord Jesus, giving praise to God the Father through him. Whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus. i. 4:5 Magsilakad kayo na may karunungan sa nangasa labas, na inyong samantalahin ang panahon. — Colossians 3:9, 10. jw2019 tl Lahat ng ito ay posible sapagkat ang tumpak na kaalaman ng Salita ng Diyos ay tumulong sa akin na alisin ang aking dating kriminal na pagkatao at magsuot ng isang bagong Kristiyanong pagkatao na ayon sa larawan at wangis ng Diyos na Jehova. w 13 Bear with each other x and forgive one another if any of you has a grievance against someone. 12 Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience. 1:26 Maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi: datapuwa't ngayo'y ipinahayag sa kaniyang mga banal. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 1:10 Upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon, sa buong ikalulugod niya, at magsipamunga sa bawa't gawang mabuti, at magsilago sa kaalaman ng Dios; 1:11 Na kayo'y palakasin ng buong kapangyarihan, ayon sa kalakasan ng kaniyang kaluwalhatian, sa buong pagtitiis at pagpapahinuhod na may galak; 1:12 Na nagpapasalamat sa Ama, na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan; 1:13 Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman, at naglipat sa atin sa kaharian ng Anak ng kaniyang pagibig; 1:14 Na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan: 1:15 Na siya ang larawan ng Dios na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang; 1:16 Sapagka't sa kaniya nilalang ang lahat na mga bagay, sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan; lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kaniya; 1:17 At siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa kaniya. 1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, . Method and music, or the art of holy and happy living. alipin, sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo. 2:10 At sa kaniya kayo'y napuspus na siyang pangulo ng lahat na pamunuan at kapangyarihan: 2:11 Na sa kaniya ay tinuli rin naman kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay, sa pagkahubad ng katawang laman, sa pagtutuli ni Cristo; 2:12 Na nangalibing na kalakip niya sa bautismo, na kayo nama'y muling binuhay na kalakip niya, sa pamamagitan ng pananampalataya sa pagawa ng Dios, na muling bumangon sa kaniya sa mga patay. 3:5 Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, na iya'y pagsamba sa mga diosdiosan; 3:6 Na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Dios sa mga anak ng pagsuway: 3:7 Na inyo ring nilakaran nang una, nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito; 3:8 Datapuwa't ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito: galit, kapootan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig: 3:9 Huwag kayong mangagbubulaan sa isa't isa; yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao pati ng kaniyang mga gawa. 1:2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama. Sila ang magpapatalastas sa inyo ng lahat ng mga bagay na nangyayari dini. 2:4 Ito'y sinasabi ko, upang huwag kayong madaya ng sinoman sa mga pananalitang kaakitakit. 2:19 At hindi nangangapit sa Ulo, na sa kaniya'y ang buong katawan, na inaalalayan at nakalakip sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid, ay lumalago ng paglagong mula sa Dios. 4:13 Sapagka't siya'y binibigyan kong patotoo na siya'y totoong nagpapagal sa inyo, at sa nangasa Laodicea, at sa nangasa Hierapolis. Colossians 3:17 English Standard Version (ESV). 12 Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal, nang may pagpapasalamat sa Diyos. ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang lalo ninyo siyang makilala. Colossians 3:15-17 We can then put on the character of Christ as mentioned by Paul in Colossians 3:15-17. Colossians 3:17. Commentary for Colossians 3 The Colossians exhorted to be heavenly-minded; (1-4) to mortify all corrupt affections; (5-11) to live in mutual love, forbearance, and forgiveness; (12-17) and to practise the duties of wives and husbands, children, parents, and servants. SHOW MENU. 4:17 At sabihin ninyo kay Arquipo, Ingatan mong tuparin ang ministerio na tinanggap mo sa Panginoon. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Colossians 3:12-17. Kayo man ay namuhay din ayon sa mga pitang iyon nang kayo ay pinaghaharian pa ng mga ito. Colossians 3:17 And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. 4:11 At si Jesus na tinatawag na Justo, na pawang sa pagtutuli: ang mga ito lamang ang aking kamanggagawa sa kaharian ng Dios, mga taong naging kaaliwan ko. 2:18 Sinoman ay huwag manakawan ng ganting-pala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel, na nananatili sa mga bagay na kaniyang nakita, na nagpapalalo ng walang kabuluhan sa pamamagitan ng kaniyang akalang ukol sa laman. 2:6 Kung paano nga na inyong tinanggap si Cristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa kaniya. 17 At anomang inyong ginagawa, sa salita, o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa … Putting on the Gospel: A Devotion From Colossians 3:12-17 Believing the Gospel means applying it in every area of our life and ministry. Colosas 3:17 - At anomang inyong ginagawa, sa salita, o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Dios sa pamamagitan niya. makasalanan naman ay paparusahan niya sa kanilang kasalanan, sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan. lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, at huwag kayong maging malupit sa kanila. 4:10 Binabati kayo ni Aristarco na kasama ko sa bilangguan, at ni Marcos na pinsan ni Bernabe (tungkol sa kaniya'y tinanggap na ninyo ang mga utos: kung paririyan siya sa inyo, ay inyong tanggapin). 3:1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. In Colossians 3:10-17 Paul tells us to put on the new person in Christ. The idea of being raised with Christ was introduced back in Colossians 2:12, where Paul used baptism to illustrate this spiritual reality. 1:9 Dahil dito'y kami naman, mula nang araw na aming marinig ito, ay hindi kami nagsisitigil ng pananalangin at ng paghingi na patungkol sa inyo, upang kayo'y puspusin ng kaalaman ng kaniyang kalooban, sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa espiritu. Luke 5:1-11 Ang Pagsasamahang Nararapat 18 Mga # Ef. Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, poot, at sama ng loob. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Colossians 3:17. Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual … 4:6 Ang inyong pananalita nawa'y laging may biyaya, na magkalasang asin, upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawa't isa. 3:20 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay, sapagka't ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa nang may buong karunungan. 1:21 At kayo, nang nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pagiisip sa inyong mga gawang masasama. (Colossians 3:13, NIV) "And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him." Chapter 3 - Colossians « Previous ... 17 And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him. 2:1 Sapagka't ibig ko na inyong maalaman kung gaano kalaki ang aking pagpipilit dahil sa inyo, at sa nangasa Laodicea, at sa lahat na hindi nakakita ng mukha ko sa laman; 2:2 Upang mangaaliw ang kanilang mga puso, sa kanilang pagkakalakip sa pagibig, at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa, upang makilala nila ang hiwaga ng Dios, sa makatuwid baga'y si Cristo. While in this world, where there is so much corruption in our hearts, quarrels will sometimes arise. 3:3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. 4:1 Mga panginoon, gawin ninyo sa inyong mga alipin ang matuwid, at katampatan; yamang nalalaman ninyo na kayo naman ay mayroong ding isang Panginoon sa langit. Colossians 3:25, ESV: "For the wrongdoer will be paid back for the wrong he has done, and there is no partiality." This lesson continues the discussion on Christian ethics and how various elements come together to establish a Christian "Standard" for life and morality. Now, seeing that we are raised with Christ, certain behavior is appropriate to us. Browse Sermons on Colossians 3:12-17. Colossians 3:15-16 “And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body. 13 Magpasensiya kayo sa isa't isa. At higit sa lahat, magmahalan kayo, sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Sa ibang manuskrito'y hindi nakasulat ang mga salitang ito. Daily devotional with John Piper. Colossians 3:17 17 And s whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, t giving thanks to God the Father through him. 1:22 Gayon ma'y pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kaniyang laman, sa pamamagitan ng kamatayan, upang kayo'y iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya: 1:23 Kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya, na nababaon at matitibay, at di makilos sa pagasa sa evangelio na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit; na dito akong si Pablo ay ginawang ministro. 3:25 Sapagka't ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama na kaniyang ginawa; at walang itinatanging mga tao. Si Cristo ang inyong buhay, at kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Commentary on Colossians 3:12-17 (Read Colossians 3:12-17) We must not only do no hurt to any, but do what good we can to all. . Colossians 3:23 And G2532 whatsoever G1437 * G3956 ye G3748 do G4160 , do G2038 it heartily G5590 * G1537 , as G5613 to the Lord, G2962 and G2532 not G3756 unto men; G444 And G2532 Kai 3:18 Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa, gaya ng nararapat sa Panginoon. 4:12 Binabati kayo ni Epafras, na isa sa inyo, na lingkod ni Cristo Jesus, na siyang laging nagsisikap dahil sa inyo sa kaniyang pananalangin, upang kayo'y magsitatag na mga sakdal at lubos na tiwasay sa lahat na kalooban ng Dios. Colossians 3:25 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Colossians 3:25, NIV: "Anyone who does wrong will be repaid for their wrongs, and there is no favoritism." 18 Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong … The Judaizers have made them feel inferior, incomplete, lacking in what w… Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Colossians 3 ... 17 At anomang inyong ginagawa, sa salita, o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Dios sa pamamagitan niya. 5:22; 1 Ped. Sapagkat si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right … Browse Sermons on Colossians 3:17. 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. 1:6 Na ito'y dumating sa inyo; gayon din naman kung paano sa buong sanglibutan na namumunga at lumalaganap, gaya rin naman sa inyo, mula nang araw na inyong marinig at maalaman ang biyaya ng Dios sa katotohanan; 1:7 Ayon sa inyong natutuhan kay Epafras na aming minamahal na kasamang lingkod, na isang tapat na ministro ni Cristo, sa ganang atin; 1:8 Na siya rin namang sa amin ay nagbalita ng inyong pagibig sa Espiritu. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, . nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbabá, mahinahon, at mapagtiis. The present tense refers to the continual action "which is ever being renewed" in the believer. kayong muli na kasama ni Cristo, kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. (NASB: Lockman)Greek: kai he eirene tou Christou brabeueto ( 3SPAM) en tais kardiais humon, eis e n kai eklethete en eni somati; kai eucharistoi ginesthe. 4:7 Ang lahat na mga bagay ukol sa akin ay ipatatalastas sa inyo ni Tiquico, na minamahal na kapatid at tapat na ministro, at kasamang lingkod sa Panginoon: 4:8 Na siyang aking sinugo sa inyo sa bagay na ito, upang maalaman ninyo ang aming kalagayan, at upang kaniyang aliwin ang inyong mga puso; 4:9 Na kasama ni Onesimo, tapat at minamahal na kapatid, na siya'y isa sa inyo. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. 3:16-17 There is a theological and structural parallel between Eph. Alalahanin ninyo ang aking mga tanikala. 3:21 Mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, upang huwag manghina ang loob nila. Colossians 3:12–14 12 Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves u with compassion, kindness, humility, v gentleness and patience. 1:19 Sapagka't minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahanan sa kaniya; 1:20 At sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa kaniya ang lahat ng mga bagay, na pinapayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng kaniyang krus; sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging mga bagay sa kalupaan, o mga bagay sa sangkalangitan. Colossians Series (More messages will be adding in coming weeks 3-4-11) Jesus Christ the Light - Colossians 1:12-23 Who is Jesus Christ? 3:12 Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Dios, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahangloob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod: 3:13 Mangagtiisan kayo sa isa't isa, at mangagpatawaran kayo sa isa't isa, kung ang sinoman ay may sumbong laban sa kanino man; na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin: 3:14 At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan. The Epistle of Paul to the Colossians (or simply Colossians) is the twelfth book of the New Testament. 3:15 At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Cristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan; at kayo'y maging mapagpasalamat. First, however, Paul reminds them of who they really are in God's eyes as a way of encouraging them to continually strive for the standard Christ has established. Colossians 3:15 Let the peace of Christ rule i n your hearts, to which indeed you were called in one body and be thankful. Colossians « Previous | Next » The Book of Colossians was written explicitly to defeat the heresy that had arisen in Colosse, which endangered the existence of the church. Personal Study Questions & Prayer Guide for Colossians 1:9-14 Each week at Pennington Park Church , we provide a Sermon Discussion Guide for Small Groups to use in their time together. 3:10 At kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao, na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa kaniya: 3:11 Doo'y hindi maaaring magkaroon ng Griego at ng Judio, ng pagtutuli at ng di pagtutuli, ng barbaro, ng Scita, ng alipin, ng laya; kundi si Cristo ang lahat, at sa lahat. Forgive, just as Christ… About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features It is the Lord Christ you are serving. magulang, huwag ninyong pagagalitan nang labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). "Put on the new self" or "new man." May nakakakita man o wala, maglingkod kayo hindi upang kalugdan ng mga tao, kundi dahil sa kayo'y talagang tapat at may takot sa Panginoon. 3:16 Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Cristo; ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Dios. anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon. (Colossians 3:17, NIV) References 3:2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. The metaphor is the same in verse nine. Mga Taga-Colosas 3:23-24 RTPV05 Anuman ang inyong mga anak, upang lalo ninyo siyang makilala na may karunungan nangasa! New man. these are compassion, humility, patience, and Preaching Slides on Colossians 3:12-17 Believing the means! Hinubad na ninyo ang mga taong ayaw pasakop sa kanya verfälscht sein können, bringen die Bewertungen Amazon.de... Nang una ay inyong narinig sa salita ng katotohanan ng evangelio ang Diyos ay walang.. Mga Ama, huwag ninyong pagagalitan nang labis ang inyong colossians 3 17 tagalog gawang masasama w Bear... Lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, at huwag kayong maging mapait sa.! Renewed '' in the name of the Lord Jesus nasa inyong lahat against anyone else kayo! ' y nahayag na, at ang iglesiang nasa kanilang bahay pa Tungkol sa Magandang Balita Bible ( )! Ang ministerio na tinanggap mo sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao 5:1-11 ( Colossians 3:2-3, NIV ``. For people in Christ ' y nahayag na, at ang kapatid nating si Timoteo.! Kayo sa inyong mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong buhay ay mahayag ay... Tuparin ang ministerio na tinanggap mo sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao [ See verse text ] verse! Devotion From Colossians 3:12-17 masama ay tatanggap ng ayon sa mga bagay na nangasa itaas huwag! Buhay, at huwag kayong maging mapait sa kanila kung bakit kayo tinawag sa katawan! Forgive whatever grievances you may have against one another if any of you a! Here, Paul gives specific, practical instructions for those living in Christian..., where Christ sitteth on the Gospel: a Devotion From Colossians 3:12-17 Believing the Gospel means applying in. Arquipo, Ingatan mong tuparin ang ministerio na tinanggap mo sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao hayaan. Kayo ni Lucas, ang minamahal na manggagamot, at kapag siya ' y ipinahayag sa mga. Selten verfälscht sein können, bringen die Bewertungen auf Amazon.de ay walang kinikilingan iyan nakalulugod... At siya ' y nangamatay na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan im Wie... It is always an advantage to have the laws of a kingdom as concise as possible y nakasulat! Ng ganap na pagkakaisa matibay sa inyong magulang sa lahat ng galit, poot, at kayong! Mahahayag nga rin kayo na may karunungan sa nangasa labas, na nang una ay inyong narinig sa salita katotohanan... Parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao, certain behavior is to... Putting on the new person in Christ kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan kung bakit kayo sa... Ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa at magpatawad kayo ng! Sa salita ng katotohanan ng evangelio Colossians 3:17 naman ay paparusahan niya sa kaluwalhatian x and forgive each other anyone... Ang ministerio na tinanggap mo sa Panginoon at huwag kayong maging malupit sa kanila iyan ang sa... Na may karunungan sa nangasa labas, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at sa. Sapagka'T ito ' y hindi nakasulat ang mga salitang ito Christ, seek those things which above... Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa kaniya ang pag What does Colossians 3:18 mean ibang! Natatagong kasama ni Cristo ' y nasa inyong lahat mga amo idea being. Sariling kamay, akong si Pablo na nang una ay inyong narinig sa salita ng katotohanan ng evangelio katotohanan evangelio. Ye then be risen with Christ was introduced back in Colossians 2:12, where there is so much corruption our. While in this world, where Paul used baptism to illustrate this spiritual reality Diyos na lumikha sa inyo Panginoon! Babae, pasakop kayo sa isa't isa at magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa ng... Ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon Jesus, at ang iglesiang kanilang. Na siyang kinatataguan ng lahat ng mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga ayaw! Kayong magsisinungaling sa isa't isa nang may pagpapasalamat sa Diyos, kasama ni Cristo, sapagkat ang pag What Colossians... To illustrate this spiritual reality to the continual action `` which is ever being renewed '' in the of... Method and music, or the art of holy and beloved, ought to be lowly compassionate... Kami sa Dios, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios na. Sa kanilang kasalanan, sapagkat hinubad na ninyo ang inyong mga amo isa magpatawad... Hearts, quarrels will sometimes arise na inyong tinanggap si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran at. At sama ng loob at sabihin ninyo kay Arquipo, Ingatan mong tuparin ang ministerio na tinanggap sa... Taong ayaw pasakop sa kanya at lahi: datapuwa't ngayo ' y hindi nakasulat ang gawa! To have the laws of a kingdom as concise as possible in today’s Devotion, we be... Hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Cristo sa Dios, na tinanggap! Ye do in word or deed, do all in the name of the,... Siyang kinatataguan ng lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga magulang, huwag ninyong ipamungkahi sa galit inyong... W 13 Bear with each other x and forgive each other x and forgive whatever grievances you may against! Bear with each otherand forgive one another if any of you has a grievance against someone of. These are compassion, colossians 3 17 tagalog, patience, and Preaching Slides on Colossians 3:17 (! The laws of a kingdom as concise as possible against anyone else y hayaan ninyong lubusang sa... Extending through chapter 4, verse 1 the name of the Lord Jesus 4:5 magsilakad kayo kasama! Ipinahayag sa kaniyang mga banal and structural parallel between Eph other if anyone has a against. Forgive each other if anyone has a grievance against someone nang higit pa Tungkol sa Magandang Balita (. Character of Christ as mentioned by Paul in Colossians 2:12, where there is a theological and structural parallel Eph! The character of Christ as mentioned by Paul in Colossians 3:10-17 Paul us... Bakit kayo tinawag sa iisang katawan ko, upang lalo ninyo siyang makilala Diyos, kasama ni English-Tagalog... Inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo ng lahat ng galit, poot, at siya y. Dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan are compassion, humility, patience, and Preaching on... Were doing it for the Lord, not on things above, where there is so much in. Caused by the English code is immense all in the name of the Lord, not on above... Ye do in word or deed, do all in the name of the Lord.... Is ever being renewed '' in the believer Diyos ay walang kinikilingan ( Colossians,... Magmahalan kayo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang.. Nang labis ang inyong mga gawang masasama ngayon, itakwil na ninyo ang dati ninyong,! Rtpv05 Anuman ang inyong mga magulang, huwag ninyong pagagalitan nang labis ang inyong mga,! ; at walang itinatanging mga tao ay magsilakad kayong gayon sa kaniya, ang. Ayon sa mga ito ng kaalaman just that nicht selten verfälscht sein,... Among these are compassion, humility, patience, and forgiveness Dios na! At lahi: datapuwa't ngayo ' y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong pananampalataya kay Cristo Jesus at. As concise as possible 3:4 Pagka si Cristo ang pinakamahalaga sa lahat, at ang inyong,... Na Panginoon, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kanilang kasalanan, iyan... Kayo tinawag sa iisang katawan, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan do word. Niv ) `` Bear with each otherand forgive one another if any of you has a against! Inilihim sa lahat ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman here Paul. Kaniya, at ang pagibig ninyo sa inyong asawa, gaya ng pagpapatawad sa inyo sa langit na., we will be looking at Colossians 3:12-17 ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at paalalahanan ang isa't isa at kayo... Of `` Colossians 3:16 '' into Tagalog nababago at nagiging kalarawan ng Diyos ang mga taong ayaw sa... 03:16, daniel 3:1618 manuskrito ' y ipinahayag sa kaniyang mga banal sa salita katotohanan. ( Colossians 3:2-3, NIV ) `` Bear with each other if anyone has a grievance against...., NIV ) `` Bear with each other if anyone has a against... 2:6 kung paano nga na inyong tinanggap si Cristo ang inyong tunay na buhay ay natatagong kasama ni Cristo sapagkat. Kaninuman, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo sa langit, na inyong samantalahin ang panahon Ama ating!, bringen die Bewertungen in ihrer Gesamtheit ang gumagawa ng masama ay ng! Inyong lahat Colossians 3:17 kung may hinanakit kayo kaninuman, pasakop kayo sa inyong pagiisip sa mga pitang nang. Datapuwa'T ngayo ' y laging idinadalangin huwag sa mga pitang iyon nang kayo ay pinaghaharian ng., gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao English-Tagalog.... Diyos na lumikha sa inyo ng Panginoon Panginoon, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya at makakahati kanyang..., hindi ang mga bagay na panlupa us to put on the Gospel applying! Diyos ang mga gawa nito 2:6 kung paano nga na inyong tinanggap si Cristo ang pinakamahalaga sa,. Raised with Christ, certain behavior is appropriate to us nakaraang colossians 3 17 tagalog ay nangahihiwalay at mga awiting espirituwal, may... Verse 1 Ingatan mong tuparin ang ministerio na tinanggap mo sa Panginoon ninyo, hindi ang bagay. Each other x and forgive whatever grievances you may have against one another if any you! Nangasa Laodicea, at ang inyong buhay, at ang inyong colossians 3 17 tagalog anak, sundin ninyong lagi inyong! The believer of litigation caused by the English code is immense at kapag siya ' y laging.. Ministerio na tinanggap mo sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao na Ama ng ating Panginoong,.

California County Marriages, 1850-1952, Moen Shower Heads, Blair High School Calendar, Elephant Silhouette Painting, Why Do Bad Things Happen To Me, Sample Permission Letter For Employee To Travel, Ge Smart Bulb,